1 ALGEMEEN

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Isabel NV/SA (“we”, “ons”, “ons”, “onze”), met kantoren aan de Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel (telefoon: +32 2 545 17 11), als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens verwerkt die we van u verzamelen via de TruliUs website en platform.

TruliUs is een platform waarmee u digitaal namens uw bedrijf kunt handelen door een brug te slaan tussen u en partnerserviceproviders (of ‘vertrouwende partijen’). Dit laat het volgende toe:
• het Identificeren en authenticeren van u en andere personen in uw bedrijf;
• w bedrijfsgegevens delen en valideren;
• handelen, ondertekenen en betalen in naam van uw bedrijf.

2 INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u zich registreert bij het TruliUs-platform, verzamelen we de volgende soorten persoonlijke gegevens over u:
a. Identificatiegegevens: uw naam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres en wachtwoord;
b. Informatie over het bedrijf waarvoor u werkt: de naam en het adres, of u een wettelijke of permanente vertegenwoordiger van het bedrijf bent en het einde van uw mandaat, uw functie binnen het bedrijf, en uw ondertekeningsbevoegdheden van het bedrijf;
c. Informatie die is gekoppeld aan uw gebruik van de services en de beveiliging ervan, inclusief technische informatie over apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website en het platform, apparaat-ID’s, IP-adres, besturingssysteem en browserinformatie, uitgevoerde verbindingen en activiteiten.


3 VERWERKINGSDOELEINDEN

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
a. Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of om, op uw verzoek, stappen te ondernemen om een overeenkomst af te sluiten:
i. Om u te laten registreren voor het gebruik van onze diensten;
ii. Om gebruiks-evenementen vast te leggen om u belangrijke communicatie te sturen met betrekking tot uw gebruik van het platform;
iii. Om gebruiks-evenementen vast te leggen om uw bedrijf of vertrouwende partijen te factureren.
b. Waar u uw toestemming hebt gegeven:
i. Om cookies in uw browser te plaatsen en geavanceerde statistieken uit te voeren op basis van de informatie die ze ons verstrekken.
c. Indien dit nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals hieronder vermeld, mits uw belangen, vrijheden en fundamentele rechten niet zwaarder wegen:
i. KYC uitvoeren op rechtspersoon voor nieuwe klanten;
ii. Om technische gebeurtenissen vast te leggen voor foutafhandeling en beveiliging;
iii. Om website- en applicatieanalyses uit te voeren.
Voor deze doeleinden hebben we een afweging uitgevoerd, zoals de wet vereist, en hebben we vastgesteld dat, rekening houdend met de beperkte hoeveelheid persoonsgegevens die we verzamelen, de uitgevoerde verwerking en uw redelijke verwachtingen, uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van deze verwerking.

4 ONTHULLING EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens delen wij deze gegevens niet met andere partijen dan uw bedrijf en de aangewezen beheerder(s).

Als onderdeel van uw gebruik van het TruliUs-platform mogen u en uw bedrijf uw persoonlijke informatie delen met geselecteerde partnerserviceproviders die u en uw bedrijf specifiek goedkeuren; deze overdracht van persoonlijke gegevens gebeurt niet op initiatief van Isabel, maar alleen in opdracht van uw bedrijf die zal optreden als controller voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

5 BEVEILIGING EN BEWARING VAN GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

We nemen alle redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dit omvat ook het ontwikkelen van processen en procedures om ongeoorloofde toegang tot of onthulling van uw persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in sectie 4 (Verwerkingsdoeleinden) omschreven doeleinden te bereiken, met de onderstaande maximale bewaringstermijnen:
a. Gegevens die zijn verzameld om een persoonlijk account op TruliUs aan te maken, worden bewaard zolang uw account niet wordt verwijderd (op verzoek van u of uw bedrijf);
b. Gegevens die worden gebruikt om KYC op rechtspersoon voor nieuwe klanten uit te voeren, worden 10 jaar na het einde van het contract bewaard, zoals vereist door de Belgische wetgeving;
c. Logboeken van zakelijke evenementen worden tot 10 jaar na het einde van het contract bewaard, zoals vereist door de Belgische wetgeving;
d. Technische logs worden maximaal 6 maanden bewaard;
e. Gegevens verzameld voor statistische doeleinden worden 2 jaar bewaard.

6 UW RECHTEN

U hebt het recht om ons een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of te beperken (actieve verwerking stop te zetten) en om de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd in een gestructureerd, machineleesbaar formaat te verkrijgen. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (in het bijzonder wanneer we uw persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om aan een contractuele of andere wettelijke verplichting te voldoen).

Indien we uw toestemming hebben gevraagd, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken; dit heeft echter geen invloed op de verwerking die al vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. U kunt uw toestemming intrekken door de aan ons domein gekoppelde cookies te verwijderen.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de sectie “Contact” hieronder.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt informatie te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvan de bewaring gebaseerd is op een dwingend gerechtvaardigd belang.

Als er kwesties zijn die niet werden opgelost, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

7 CONTACT

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of contact met ons wil opnemen om welke reden ook in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, door een e-mail te sturen naar privacy@isabelgroup.eu, of door een gedateerd en ondertekend verzoek te sturen naar Isabel NV/SA, Keizerinlaan, 13-15, 1000 Brussel, België.

8 UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen, maar zullen dit in elk geval doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen u, indien mogelijk, per e-mail op de hoogte brengen van eventuele belangrijke wijzigingen in deze verklaring.

Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 20 juli 2020.

9 COOKIES

U kunt zich afmelden voor elke cookie-categorie (behalve noodzakelijke cookies) door op de onderstaande knop "Cookie-instellingen" te klikken: